ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νέα - Ανακοινώσεις

Μια ακόμη θετική απόφαση της Δ.Ε.Δ. δικαίωσε φορολογούμενη και ακύρωσε πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο της επεβλήθη για δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας, με την οποία διορθώθηκε η διάρκεια της αρχικής δήλωσης η οποία είχε υποβληθεί ΕΚΠΡΌΘΕΣΜΑ και φυσικά είχε επιβληθεί και σ' αυτήν το ανάλογο πρόστιμο (100,00 ευρώ).

Τα αιτιολογικά της Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης με τα οποία ακυρώνει το πρόστιμο των 100 ευρώ: 

Επειδή στο άρθρο 54 παρ. 2 περ. α' του ν.4174/2013, ορίζεται ότι επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

Επειδή με τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.7.2013) έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014 οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Β'151/16.9.1994), με τις οποίες οριζόταν η υποχρέωση θεώρησης των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.. Με την ΠΟΛ.1013/7.1.2014 (ΦΕΚ Β' 32 / 14.1.2014) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26.7.2013), επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής των πληροφοριακών στοιχειών μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία μίσθωσης.

Επειδή στην ΠΟΛ.1013/7.1.2014 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1028/23.1.2015 (ΦΕΚ Β'32/14.1.2014) απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. ορίζεται: 
«Άρθρο 1. 
1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.... 
Άρθρο 4. 
1. Όσοι δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα ή ελλιπώς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4174/2013
2. Για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ελλιπούς ή μη υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας θα αποστέλλονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των υπόχρεων εκμισθωτών που κατά περίπτωση δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμα ή ελλιπώς μέσα στον προηγούμενο μήνα τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι Δ.Ο.Υ. θα βεβαιώνουν στον υπόχρεο εκμισθωτή τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, πρόστιμα του ν. 4174/2013. Στις ανωτέρω καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία των υπόχρεων που υπέβαλαν ετεροχρονισμένα τη δήλωση λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.».

Επειδή στην ιστοσελίδα του taxisnet κατά την υποβολή της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δίνονται πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των εκμισθωτών, απαντώντας σε συχνές ερωτήσεις των φορολογούμενων. Συγκεκριμένα στην ερώτηση 19 «Τι κάνουμε στην περίπτωση λάθους της καταχώρησης;» του πεδίου «Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» του taxisnet δίδεται η απάντηση : «Στην περίπτωση αυτή κάνουμε νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στις «Σημειώσεις» προσδιορίζουμε τα λάθη της αρχικής καταχώρησης και τον αριθμό που έλαβε η αρχική καταχώρηση. Οι «σημειώσεις» που καταχωρεί ο χρήστης εμφανίζονται και στην απόδειξη υποβολής.»

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, η προσφεύγουσα, η οποία κατέχει και μισθώνει ακίνητο που βρίσκεται στη Φλώρινα, υπέβαλε εκπρόθεσμα στις 20.5.2014, μέσω taxisnet, την με αριθμό καταχώρησης ... αρχική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με διάρκεια μίσθωσης 2.1.2013 - 2.1.2014, για την οποία εκδόθηκε η με αρ. Πράξη Επιβολής Προστίμου λόγω εκπροθέσμου. Στη συνέχεια, θέλοντας να διορθώσει τη διάρκεια μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου ως 2.1.2013 - 2.1.2015 υπέβαλε στις 26.5.2014 εκ νέου την με αριθμό ... δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην ερώτηση 19 του πεδίου «Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» του taxisnet. Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με τις καταστάσεις τις οποίες απέστειλε η Δ.ΗΛΕ.Δ. στη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, θεωρήθηκε εκπρόθεσμη από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με αποτέλεσμα την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης.

Επειδή οι προϋποθέσεις για την επιβολή προστίμου του άρθρου 54, παρ. 2 του ν.4174/2013 απαριθμούνται περιοριστικά τόσο στο νόμο όσο και στη με αριθ. ΠΟΛ.1013/7.1.2014 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013.

Επειδή με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, προϋπόθεση επιβολής του προστίμου είναι η εκπρόθεσμη ή η ελλιπής υποβολή ή η μη υποβολή της αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας και όχι η διόρθωση της αρχικής αυτής δήλωσης για την οποία έχει ήδη καταλογιστεί στην προσφεύγουσα πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της και η οποία έγινε σύμφωνα με τις κατά τα ανωτέρω οδηγίες του συστήματος.

Επειδή η προσφεύγουσα για να διορθώσει την εκ παραδρομής λάθος καταχώρηση της διάρκειας μίσθωσης του ακινήτου της ακολούθησε τις οδηγίες που δίδονται από το taxisnet εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

Αποφασίζουμε:

Την αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής της ..............και την ακύρωση της  Πράξη Επιβολής Προστίμου του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36484 it

Δημοσιεύθηκαν μετά από αναμονή αρκετών μηνών τα 4 Προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα Προγράμματα φορούν τόσο νέες όσο και παλιές επιχειρήσεις σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (με εξαίρεση τον πρωτογενή τομέα).Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.Στοχεύει στην  δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.Ποιοι μπορούν να συμμετέχουνΆνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ` όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.Ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα οι οποίοι είναι μόνο ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέας καινοτόμου επιχείρησης.Το ποσό της επιδότησηςΕπιδοτούνται για τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:Αγροδιατροφή / Βιομηχανία ΤροφίμωνΠολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)Υλικά / ΚατασκευέςΕφοδιαστική ΑλυσίδαΕνέργειαΠεριβάλλονΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕΥγεία-ΦάρμακαΕπιδοτούνται με ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δηλαδή από τις 17 Μαρτίου 2016.Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησηςΟι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις  24.05.2016Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 24.05.2016.Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορέςΤο πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς.Μπορούν να συμμετέχουν:Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσειςΥφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ήΝέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.Επιδοτούνται για επενδυτικά σχέδια από  15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015.Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχήςΣε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ  (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησηςΟι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 08.07.2016.Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 08.07.2016.Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά. 

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις


ΟΑΕΔ: Προσωρινοί πίνακες για 24.251 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους 


6 ερωτήσεις και απαντήσεις για ένα επιτυχημένο franchiseΤα αυξημένα ποσοστά ανεργίας εν καιρώ κρίσης σε συνδυασμό με τη δυσκολία στην ανεύρεση εργασίας, οδηγούν κάποιους να αναζητήσουν προοπτικές απασχόλησης, ιδρύοντας τη δική τους επιχείρηση.Σε αυτό το πλαίσιο οι επιχειρηματικές ευκαιρίες αναζητούνται σε επίπεδο franchise, το οποίο προβάλει ως ενδεδειγμένη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο είναι σημαντικό πριν από ένα τέτοιο βήμα, και από τη στιγμή που επενδύονται χρήματα, τα βήματα να είναι προσεκτικά μελετημένα.Γι’ αυτό και στη συνέχεια απαριθμούμε τα βασικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει κανείς να εξετάσει πριν υλοποιήσει μία τέτοια κίνηση.Συγκεκριμένα:1. Πόσα χρήματα διαθέτετε;
Αποτελεί πιθανότατα έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να εξετάζει κανείς πριν κάνει το πρώτο του βήμα. Λαμβάνοντας ότι οι τραπεζικές κάνουλες δανεισμού έχουν περιορισμένη ροή στα χρόνια της κρίσης, είναι εκ των ων ουκ άνευ για τον υποψήφιο επιχειρηματία να βάλει κάτω τα έξοδα που προκύπτουν και να τα συγκρίνει με τα χρήματα που διαθέτει για την ίδρυση του καταστήματος.Απαιτείται οπωσδήποτε το αρχικό κεφάλαιο για την έναρξη της επένδυσης, το οποίο όμως διαφέρει από το αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο, όπου συνυπολογίζονται εγγυήσεις ενοικίων, έξοδα αδειών λειτουργίας και αλλαγής χρήσης – σε περίπτωση καταστήματος με υγειονομικό ενδιαφέρον. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έξοδα που αφορούν σε εμπορεύματα και πρώτες ύλες εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στη σύμβαση franchise, ότι περιέχονται ότι καλύπτονται από τη μητρική με βάση τη συμφωνία.2. Είναι αποδοτικός ο κλάδος που επιλέγετε;
Έχοντας αποφασίσει ότι ο επαγγελματικός τομέας που σας καλύπτει είναι αυτός του franchise, θα ήταν χρήσιμο να αναρωτηθείτε για το εάν ο κλάδος που έχετε επιλέξει να δραστηριοποιηθείτε παρουσιάζει ευοίωνες προοπτικές.Καταστρώστε ένα αρχικό business plan υπολογίζοντας έσοδα-έξοδα, βάζοντας στόχο, και έχοντας μελετήσει προσεκτικά την τοποθεσία στην οποία θα ανοίξετε το κατάστημά σας.  Λάβετε υπόψη σας εάν πρόκειται για έναν κορεσμένο επαγγελματικά κλάδο και έχετε ταυτόχρονα κατά νου ότι μία ιδιωτική επιχείρηση που σχετίζεται με την εστίαση μπορεί να χρειαστεί πολλές ώρες παρουσίας, Σαββατοκύριακα και πιθανότατα ξενύχτι.3. Να εμπιστευθώ τη μητρική εταιρεία;
Εκτός από την αποδοτικότητα του κλάδου ορθό θα είναι να εξετάσετε την αξιοπιστία της μητρικής εταιρείας, ζυγίζοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει, τα στοιχεία που κάνουν το προϊόν διαφορετικό σε σχέση με κάποια άλλο, διερευνώντας τα περιθώρια κέρδους, το κόστος λειτουργίας, τις τάσεις της αγοράς και τα δικαιώματα (royalties) που θα πρέπει να καταβάλλετε για τη χρήση του εμπορικού σήματος.Μετρήστε κατά πόσο η μητρική έχει καλή γνώση του αντικειμένου καθώς κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμος δίαυλος επικοινωνίας με τα στελέχη της, όταν χρειαστείτε υποστήριξη. Σημαντικό για τη μητρική είναι να εξελίσσει διαρκώς το προϊόν της με επιμορφωτικά σεμινάρια και καινοτομίες.4. Ποιο σημείο είναι το κατάλληλο
Σημαντικότατος παράγοντας είναι το σημείο εγκατάστασης της επιχείρησης. Απαιτείται ένα σημείο «πέρασμα», είτε σε κεντρικό δρόμο, είτε σε κάθετο, με ικανοποιητική πρόσοψη.
Διαπραγματευτείτε για το ενοίκιο και αναζητείστε καταστήματα σε καλή κατάσταση, είτε για να μην χρειαστεί να πληρώσετε για επισκευές, είτε για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα και βλάβες στη συνέχεια.5. Υποστήριξη
Συνήθως οι αλυσίδες franchise παρέχουν ολοκληρωμένη συμβουλευτική και υποστήριξη. Αναλαμβάνουν την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του προσωπικού, σε κάποιες περιπτώσεις την προμήθεια εμπορευμάτων αλλά και τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή της διαφήμισης.Ταυτόχρονα προβαίνουν στην ανανέωση concept ή σε rebranding όταν κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο. Συν τοις άλλοις όμως παρέχουν λογιστική, οικονομική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη όπου και όταν χρειάζεται.6. Tα royalties
Στην περίπτωση κατά την οποία η μητρική εταιρεία τιμολογεί τα προϊόντα ενδέχεται και να μην πληρώνετε royalties. Είναι γεγονός επίσης ότι η μητρική για να καλύπτει το κόστος συμβούλων, επιθεωρητών πωλήσεων, διαφήμισης κλπ. θα πρέπει να αποκομίζει το σχετικό όφελος.Κατά περίπτωση τα royalties αντισταθμίζονται από τις μειωμένες τιμές αγοράς, λόγω οικονομιών κλίμακος και γνώσης του δικαιοπαρόχου, ενώ παρέχεται δωρεάν υποστήριξη και χρήση επώνυμου brand.Τι αναζητάτε από το franchiseΕίναι γεγονός ότι οι franchise αλυσίδες παρέχουν αναγνωρισιμότητα και σε πολλές περιπτώσεις ένα brand με ιδιαίτερη δυναμική. Αντιθέτως ένα αυτόνομο κατάστημα πρέπει να αγωνιστεί, απαιτώντας πίστωση χρόνου αρκετά μεγαλύτερη από ένα franchise, για να μπορέσει να αναδυθεί στην επιφάνεια της αγοράς.Σε κάθε περίπτωση αποφασίστε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Να ανοίξετε -για παράδειγμα- ένα mini market, ένα σούπερ μάρκετ, ένα κατάστημα εστίασης. Aφού έχετε κάνει την ανάλογη έρευνα αγοράς, διαπιστώσετε εάν υπάρχουν παρόμοιες προτάσεις στην ίδια περιοχή και κατά πόσο αποδίδουν. 


Στα 684 ευρώ ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα – Πώς πληρώνονται στις άλλες χώρεςΣτα 684 ευρώ ανέρχεται ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα από 1ης Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Στην ανακοίνωση της Eurostat αναφέρεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2017, 22 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν εθνικούς κατώτατους μισθούς (εξαιρέσεις αποτελούν η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία).Αναφέρεται, δε, πως σε σύγκριση με το 2008, οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη εκτός από την Ελλάδα, όπου μειώθηκαν κατά 14%. Μεταξύ 2008 και 2017, οι ελάχιστοι μισθοί διπλασιάστηκαν στη Βουλγαρία (+ 109%) και τη Ρουμανία (+ 99%). Επιπλέον σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβακία (+ 80%), καθώς και στα τρία κράτη-μέλη της Βαλτικής, την Εσθονία (+ 69%), τη Λετονία (+ 65%) και τη Λιθουανία (+ 64%).Ωστόσο, όπως γίνεται εμφανές οι διαφορές στο ύψος του κατώτατου μισθού μεταξύ των 22 κρατών-μελών της ΕΕ είναι μεγάλες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat κυμαίνονται από λιγότερο από 300 ευρώ το μήνα στη Βουλγαρία (235) και στη Ρουμανία (275) σε σχεδόν 2 000 ευρώ το μήνα στο Λουξεμβούργο (1 999), δηλαδή εννια φορές υψηλότερο. Ειδικότερα, δέκα κράτη μέλη, κυρίως από το ανατολικό τμήμα της ΕΕ, έχουν κατώτατους μισθούς κάτω των 500 ευρώ ανά μήνα: Βουλγαρία (235), Ρουμανία (275), Λετονία και Λιθουανία (380), Τσεχία (407), Ουγγαρία (412), Κροατία (433), Σλοβακία (435), Πολωνία (453) και Εσθονία (470).Σε πέντε άλλα κράτη-μέλη, που βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί ήταν μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ ανά μήνα: Πορτογαλία (650), την Ελλάδα (684), Μάλτα (736), Σλοβενία (805) και Ισπανία (826).Στα υπόλοιπα επτά κράτη μέλη, τα οποία βρίσκονται στα δυτικά και βόρεια της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί είναι πολύ πάνω από 1.000 ευρώ ανά μήνα: Ηνωμένο Βασίλειο (1 397), Γαλλία (1 480), Γερμανία (1.498), Βέλγιο (1.532), Ολλανδία (1.552), Ιρλανδία (1.563) και Λουξεμβούργο (1.999). Προκειμένου να γίνει δυνατή η σύγκριση με τις ΗΠΑ, η Eurostat αναφέρει πως ο κατώτατος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο του 2017 ήταν 1 192 ανά μήνα. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι εάν ληφθούν υπόψη οι διαφορές των επιπέδων τιμών (δηλαδή υπολογιστούν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης) το εν λόγω χάσμα μειώνεται σε αναλογία περίπου 1 προς 3, (501 ΜΑΔ ανά μήνα στη Βουλγαρία σε 1.659 ΜΑΔ στο Λουξεμβούργο). 

Τηλ.2273102917, Fax 2273100371

6976532522

  • Ασφάλειες  Αυτοκινήτων, Περιουσίας, κλάδων ζωής, συνταξιοδοτικά προγράμματα


Eleftheria_Karathanasi@yahoo.gr